Still Life: Shigeo’s XPAN Photography

Josh Harmony, Shenzhen

Josh Harmony, Shenzhen.