slash, shenzhen, china

Slash, backside five-0, Shenzhen, China.