Jim Grant @ Windsor Locks Skatepark Ct. Jim rides for skate lair skateshop, think skateboards, and brick wheels.