Rodrigo TX Joins DGK

Kayo announces today that Rodrigo TX has joined DGK. See the announcement here.

picture-2